Participa al sorteig!

Omple el següent formulari

  Abans d'enviar, fes una ullada a la nostra política de privacitat.

  Bases legals del sorteig

  “Raspall de dents Curaprox Black is white Hidrosònic”

  1.- Objecte del concurs.

  El present concurs està organitzat per Clínica Dental Tomás i té per objecte:

  El desenvolupament d’un sorteig entre les persones que participin en el mateix omplint el qüestionari d’aquesta pàgina.

  El premi serà un raspall de dents Curaprox “Black is white” Hidrosònic valorat en 169,00 euros, IVA inclòs.

  El present concurs es regeix per les bases establertes en el present document. La seva acceptació per part dels participants és condició prèvia per participar en el concurs.

  Amb l’acceptació d’aquestes bases els participants comprenen els termes i condicions de les mateixes i es comprometen a complir amb la normativa vigent que pugui resultar d’aplicació referent a això, de manera que pel simple fet de prendre part estan prestant el seu consentiment a sotmetre a les bases i a la legalitat de manera total i irrevocable.

  Mitjançant l’acceptació de les presents bases, els participants desvinculen a Facebook i a Instagram de qualsevol reclamació que es pogués plantejar durant el desenvolupament del concurs, acceptant que són plataformes totalment independents al mateix.

  2.- Mecànica del concurs.

  Per participar en el sorteig, la persona haurà d’omplir el formulari.

  Podran participar totes aquelles persones físiques que reuneixin els requisits establerts en la clàusula 3 d’aquestes Bases legals.

  3.- Requisits de participació

  Participaran en aquest sorteig els usuaris que, de forma gratuïta i voluntària, reuneixin tots els requisits que a continuació es relacionen:

  • Persones físiques.
  • Majors de 18 anys.
  • Residents en territori espanyol.
  • Tenir usuari en algunes de les dues xarxes socials per a participar: Facebook o Instagram.
  • Un mateix usuari no pot duplicar participacions. En cas de duplicitat, totes les participacions quedarien desqualificades.

  Clínica Dental Tomás queda facultat per eliminar del concurs als participants que no compleixin amb els requisits esmentats en els paràgrafs anteriors o que intentin participar atemptant contra el que recullen aquestes bases. Igualment, es reserva el dret d’eliminar o no permetre la participació a qualsevol usuari que es detecti o sospiti que està participant de forma fraudulenta o atempti contra la bona fe del concurs. En aquest sentit i entre d’altres, podrà eliminar en qualsevol moment a participants que es detecti que participen en diverses ocasions en el concurs o utilitzin sistemes automàtics de vots.

  4.- Àmbit temporal.

  Aquest sorteig estarà vigent des de les 15:00 hores, (hora central europea (CET) del 20 de juliol de 2021 fins a les 23:59:59 hores (CET) del 25 de juliol de 2021.

  5.- Àmbit geogràfic.

  L’àmbit d’aquest concurs és de l’estat espanyol, és a dir, la participació en el mateix està limitada a Espanya.

  6.- Inici del concurs.

  El present concurs s’iniciarà en el moment en què Clínica Dental Tomás realitzi la primera comunicació, explicant la mecànica de la mateixa.

  El nom del guanyador/a es publicarà a Facebook i Instagram mitjançant una publicació al finalitzar el període de la campanya, per la qual cosa el participant expressament accepta la publicació del seu nom al mur de la pàgina de Facebook i en el perfil d’Instagram de Clínica Dental Tomás.

  7.- Dipòsit de les bases

  Les presents bases es troben disponibles a la pàgina de Clínica Dental Tomás (https://clinicadentaltomas.com/bases-sorteig)

  8.- Guanyador/a del premi

  Un cop finalitzat el termini promocional s’obtindrà el nombre total de participants i es procedirà a realitzar un sorteig entre tots. El sorteig es realitzarà mitjançant l’eina Wheelofnames.com, que n’extraurà un a l’atzar.

  A partir del 26 de juliol de 2021 es publicarà el nom del participant que hagi resultat guanyador/a.

  En cas de no localitzar-se al guanyador/a o que per qualsevol circumstància aquest no acceptés el premi abans de les 72 hores des de la seva comunicació, el premi quedarà desert.

  A més, Clínica Dental Tomás es reserva el dret de no incorporar aquells noms utilitzats que siguin indecorosos, propietat de tercers, que contingui marques o elements protegits, noms que no s’ajustin al que recullen les presents Bases Legals o en general que contravinguin l’esperit del concurs. En aquest supòsit, l’usuari perdrà el seu dret de participació en el concurs.

  9.- Comunicació del guanyador/a

  Es comunicarà al guanyador/a seva circumstància com a tal a través dels canals de comunicació oficials de Clínica Dental Tomás.

  Des que es realitzi la comunicació al guanyador/a, aquest té un termini màxim de 72 hores per a l’acceptació de el premi, que implica:

  Confirmar que són la persona física.

  Passades 72 hores des que es va enviar el missatge, el guanyador que no contestés confirmant la conformitat amb el premi, tal com s’indica en l’esmentat missatge, aquest premi es declararà desert.

  Clínica Dental Tomás queda facultat per eliminar del concurs als participants que no compleixin amb els requisits esmentats en els paràgrafs anteriors o que intentin participar atemptant contra el que recullen aquestes bases.

  10.- Premi.

  El premi del sorteig és un raspall de dents Curaprox “Black is white” Hidrosònic valorat en 169,00 euros, IVA inclòs.

  El premi objecte d’aquest concurs en cap cas podrà ser objecte de canvi, alteració o compensació a petició del guanyador/a, ni cedit a un tercer.

  11.- Disposicions addicionals i protecció de les dades.

  Clàusula de Protecció de Dades

  Responsable. El responsable del tractament de les seves dades personals és Clínica Dental Tomás amb domicili social a C/St. Antoni 6, 08301 Mataró.

  Finalitats per al tractament de les seves dades:

  Les seves dades seran tractades per a les següents finalitats:

  1. Donar compliment de les obligacions legals. La base legitimadora per aquest tractament és el compliment d’una obligació legal.
  2. Donar compliment als termes i condicions d’aquesta promoció. La base legitimadora per aquest tractament és el consentiment prestat per a vostè.
  3. En cap cas s’utilitzaran les dades dels participants en el sorteig amb finalitats comercials, ni es cediran a tercers.

  Clínica Dental Tomás no demanarà imatges de l’usuari, ni de tercers, ni accedirà a cap informació que no fos pública. Sense perjudici de l’anterior i a causa de la naturalesa pública de la foto de perfil, Clínica Dental Tomás si accedirà a la mateixa per verificar que es tracta d’un perfil real, respectant en tot cas el dret a la imatge de l’usuari i de tercers que en la mateixa poguessin aparèixer, tot això de conformitat amb la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre protecció civil de el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.

  En tota la resta, en cap cas Clínica Dental Tomás accedirà a imatges ni dades de caràcter personal que concerneixin a tercers.

  Destinatari de les dades: no es cediran les dades facilitades a tercers, excepte obligació legal.

  Quins drets l’emparen en relació amb el tractament de les seves dades?

  Vostè pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les dades en els casos i amb l’abast que estableixi la normativa aplicable en cada moment. Per exercir els seus drets, pot posar-se en contacte amb nosaltres per correu electrònic: info@clinicadentaltomas.com.

  Se l’informa, així mateix, del seu dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

  12.-Ús de Facebook / Instagram com a plataforma

  Facebook / Instagram no patrocina, avala ni administra de manera algun aquesta promoció o concurs, ni estan associats a ella. La informació que els participants proporcionin, ho fan a Clínica Dental Tomás i no a Facebook / Instagram. La informació proporcionada només s’utilitzarà per als supòsits explicats en aquestes Bases.

  – Modificacions
  Clínica Dental Tomás es reserva el dret a realitzar modificacions sobre la mecànica del concurs i premi, sempre que les mateixes estiguin justificades o no perjudiquin els participants, i es comuniquin a aquests.

  13.- Limitació de responsabilitat

  Clínica Dental Tomás es reserva el dret a interrompre en qualsevol moment l’accés al present concurs, ja sigui amb caràcter temporal o definitivament, per motius de seguretat, de reestructuració o interrupció dels serveis informàtics, o qualsevol altra causa justificada que així ho aconselli, sense que d’això pugui derivar ni cap responsabilitat per a Clínica Dental Tomás ni dret a indemnització a favor dels participants.

  Clínica Dental Tomás no es fa responsable dels danys o perjudicis derivats de la participació en aquesta promoció, o de la manca de disponibilitat de la promoció deguda a problemes de caràcter operatiu o tècnic no imputables a aquesta entitat. Tampoc serà responsable de possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries o desconnexions, motivades per causes alienes a Clínica Dental Tomás; de retards o bloquejos en l’ús de sistema / aplicació i causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el Centre de Procés de Dades, a la Plataforma de Mobilitat, la Plataforma d’Internet en l’àmbit de Persones Físiques o en altres sistemes electrònics, sempre que es produeixin per causes alienes a Clínica Dental Tomás, així com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes en el sistema triat, fora de control de Clínica Dental Tomás.

  Així mateix, s’exonera a Clínica Dental Tomás de responsabilitat davant de qualsevol dany o perjudici que pogués sofrir el Client com a conseqüència d’errors, defectes o omissions en la informació facilitada, sempre que procedeixi de fonts alienes a la mateixa, així com dels danys o perjudicis que pogués patir el partícip guanyador com a conseqüència de l’acceptació i gaudi del premi assignat.

  14.- Llei i jurisdicció aplicable

  La interpretació i el compliment de les presents Bases es regiran per la legislació espanyola.